Disclaimer

Elan Bewindvoering v.o.f., hierna te noemen Elan Bewindvoering, verleent u hierbij toegang tot www.elanbewindvoering.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Elan Bewindvoering behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De op/via deze site(s) verstrekte informatie is geen aanbod en is niet bedoeld ter vervanging van deskundig persoonlijk advies. Gebruik van deze informatie geschiedt geheel voor eigen rekening en risico.

Elan Bewindvoering spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Elan Bewindvoering. In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Elan Bewindvoering nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Informatie die per e-mail of deze website via internet naar Elan Bewindvoering wordt verzonden is niet beveiligd. De inhoud van een bericht kan daarom niet als vertrouwelijk worden aangemerkt en verzending hiervan geschiedt op eigen risico.

Een storing met betrekking tot de website kan niet leiden tot schadevergoeding door Elan Bewindvoering aan de wederpartij. Elan Bewindvoering is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen in netwerken van derden door middel waarvan de toegang tot de website wordt verkregen.

Deze website richt zich uitsluitend op Nederland en de Nederlandse markt(en) tenzij anders is vermeld. Op deze website, het privacy statement en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Elan Bewindvoering. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Elan Bewindvoering, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Bekijk meer