Privacyreglement

In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

Reglement: dit privacyreglement;
Privacywetgeving: Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018: de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

1. Toelichting op het Reglement

Elan Bewindvoering mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft Elan Bewindvoering de plicht om haar cliënten:

 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Elan Bewindvoering worden verwerkt;
 • te melden wie de gegevens kunnen inzien;
 • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

Elan Bewindvoering vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft Elan Bewindvoering in dit Reglement een toelichting op hoe zij met uw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Elan Bewindvoering expliciet om uw toestemming moet vragen.

2. De persoonsgegevens die Elan Bewindvoering gebruikt en het doel van het gebruik

Elan Bewindvoering verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u cliënt wordt of bent van Elan Bewindvoering of via het contactformulier contact met ons opneemt. Elan Bewindvoering verzamelt uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, geboorteplaats, burgerlijke staat, bankrekeningen, kopie ID-bewijs, BSN nummer en gegevens over uw gezondheid. De gegevens over uw gezondheidssituatie worden alleen verwerkt wanneer we niet zonder deze gegevens de dienstverlening kunnen leveren. Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • de overeenkomst die cliënten met Elan Bewindvoering sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
 • onze dienstverlening te kunnen leveren;
 • cliënten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
 • om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren.
3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Elan Bewindvoering verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de Elan Bewindvoering-organisatie, tenzij:

 • dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Elan Bewindvoering met u heeft gesloten;
 • u daarvoor toestemming heeft gegeven.
4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

Elan Bewindvoering verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement. Uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor Elan Bewindvoering worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al uw persoonsgegevens worden door Elan Bewindvoering beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat:

 • uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor Elan Bewindvoering om in te loggen in het digitale systeem.
 • de personen werkzaam voor Elan Bewindvoering hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan Elan Bewindvoering verstrekte persoonsgegevens;
 • Elan Bewindvoering heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;
 • uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie. Elan Bewindvoering hanteert een termijn van zeven jaar na de sluiting van het dossier, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Elan Bewindvoering zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.
5. Uw rechten als betrokkene
 • recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel;
 • inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
 • het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
 • het recht van verzet: het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten;
 • het recht op dataportabiliteit: het recht om de persoonsgegevens die van u bewaard worden te ontvangen om over te kunnen dragen naar een andere organisatie;
 • het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit is er het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit per email bij op info@elanbewindvoering.nl aangeven. Als uw verzoek wordt afgewezen wordt aan u uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht van Elan Bewindvoering.

Ook als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met Elan Bewindvoering opnemen en probeert Elan Bewindvoering er samen met u uit te komen.

Heeft u een (andere) opmerking/vraag/suggestie? Ook daarvoor kunt u schriftelijk contact met ons opnemen.

Uiteraard zal Elan Bewindvoering ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van Elan Bewindvoering.

Privacyreglement Elan Bewindvoering versie mei 2018

Bekijk meer